Bezig met laden.

Menu

+32 (0)14 31 09 24

info@claeskoeltechniek.be

Verkoopsvoorwaarden, Claes Koeltechniek B.V.B.A: 


1. Door het enige feit van zijn bestelling, aanvaardt de koper al de hier onderstaande voorwaarden. Zelfs indien zijn algemene koopsvoorwaarden beschikkingen bevat die daarvan zouden afwijken, primeren de voorwaarden van de verkoper altijd.

2. Alle bestellingen, door de verkoper genoteerd, worden slechts definitief aanvaard wanneer deze door de aankoper bevestigd worden.

3. Onze prijzen en remises zijn opgesteld in functie van de economische situatie van het ogenblik. Behoudens tegenstrijdige beding, zijn zij geldig 1 maand vanaf de datum van het aanbod. Indien, onze kostprijs of de wisselkoers van de munt van het land waarvan onze goederen oorspronkelijk zijn, of de index der kleinhandelprijzen van het Koninkrijk, op het ogenblik van de levering of van één der leveringen vanaf 2% zou vermeerderen, of indien de economische situatie gevoelig zou veranderd zijn, behouden wij ons recht voor ieder contract of ieder deel van een nog uit te voeren contract ongedaan te maken, en dit gewoonweg zonder vergoeding van de ene noch de andere kant. Indien tijdens de levering of één der leveringen een prijsverhoging door het Ministerie van Economische Zaken toegelaten werd, zal de nieuwe toegelaten prijs gewoonweg de vroeger overeengekomen prijs vervangen en zal het contract behouden worden onder die enige verandering. De hier bovenstaande bedingen zijn speciaal toepasselijk op ieder contract met uitgestelde volledige of gedeeltelijke levering, op vaste datum ofwel op afroeping, zelfs indien een bepaalde prijs bedongen werd tijdens de afsluiting van een contract. Alle taksen, om de welke ook, die het contract en zijn uitvoering belasten, zijn ten laste van de koper. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn niet in onze offerte begrepen en worden doorgerekend aan de klant.

4. De vastgestelde leveringstermijnen zijn niet-bindend. Vertraging in de levering geeft geen recht op vergoeding of intrest tenzij die formeel bedongen werd. Wanneer de verkoper ten gevolge van overmacht, staking, e.d.m., niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt hij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is. De verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

5. De goederen worden slechts eigendom van de koper bij volledige betaling van de goederen. Intussen geldt het risico van verlies of beschadiging voor de koper en zal hij eventuele schade ten zijnen laste nemen. De koper zal tevens de goederen in die tussentijd niet mogen verkopen, verpanden of op enigerlei wijze bezwaren.

6. Alle facturen zijn contant betaalbaar ten huize van de verkoper of door betaling op de rekening van de verkoper.

7. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1% per maand, alsmede een tussen partijen overeengekomen forfaitaire schadevergoeding van 10% van het niet betaalde bedrag met een minimum van 75,00 Euro.

8. Bij niet betaling is de verkoper gerechtigd om elke levering te staken en zelfs nog uit te voeren bestellingen te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

9. Alle klachten dienen aangetekend te gebeuren binnen de 8 dagen na uitvoering der werken of ontvangst van de goederen, met opgave van het probleem en de eventuele veroorzaakte schade.

10. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

11. Luidens art.101, par.2 van de nieuwe faillissementswet kunnen de roerende goederen die worden verkocht met een beding dat de eigendomsopdracht opschort tegen de volledige betaling van de prijs, ingeval van faillissement van de koper, slechts op grond van dat beding van hem worden teruggevorderd voor zover dit schriftelijk is overeengekomen, uiterlijk op het ogenblik van de levering van het goed. Deze bepaling legt geen bijzondere regelen op met betrekking tot de aard van dit geschrift. Een dergelijk geschrift kan een factuur zijn.

WAARBORG : De waarborgen zijn deze die ons toegestaan worden door de werkhuizen, vervaardigers van de apparaten die wij verkopen. Bij onvoldoende onderhoud of een onjuiste behandeling kunnen garantie aanspraken niet worden vervuld. De waarborg vervalt geheel wanneer zonder onze schriftelijke toestemming reparaties, veranderingen of verbreking van zegels door de koper, gebruiker of derden worden uitgevoerd. Afwijkend van artikel 1641 en overeenkomstig artikel 1643 van het Burgerlijk Wetboek, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze garantie niet geldig is voor ongevallen van personen of zaken, brand, verlies van gebruik en stopzetting van het bedrijf voortvloeiend uit een gebrek inzake constructie, conceptie, grondstoffen of koelmedia, noch voor gelijk welke vorm van schadevergoeding voornamelijk i.v.m. het bewaren van de opgeslagen levensmiddelen of goederen, die uitsluitend ten laste blijven van de koper. Deze is ertoe gehouden alle vereiste schikkingen te treffen die voor een goede bewaring vereist zijn en in het bijzonder de goede staat na te gaan van de levensmiddelen en goederen waarvoor hij als een goede huisvader steeds de hoede heeft.

 

Klik op onderstaande link om document te openen:

Verkoopsvoorwaarden Claes Koeltechniek BVBA